Tag Archives: cốt

Tình nghĩa mới là giá trị cốt lỗi

Với Hương bạn đã có cả tình yêu và tình nghĩa rồi, phải chăng bạn đang cảm thấy “khốn nạn” vì bạn đang tham lam điều gì đó Nga có mà Hương còn thiếu, để bao biện bạn gọi Hương là ân nhân? (Luu Quang Chuong)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân? Continue reading Tình nghĩa mới là giá trị cốt lỗi